Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 ΥΑ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 ΥΑ

Τροποποίηση του άρθρου 31: "Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα". Ισχύει από 26/04/2024.