Διενέργεια Έρευνας για την Ενδοσχολική Βία-Εκφοβισμό

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ (έχει διανεμηθεί στους μαθητές)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εκ μέρους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., διεξάγει έρευνα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης των περιστατικών της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 41207/ΓΔ4/18-04-2024 Υ.Α. (Β ́ 2404). Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ενισχύσουν τις υπάρχουσες παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών Ε.ΒΙ.Ε. σε εθνικό επίπεδο.

Η έρευνα διεξάγεται μέσω της υπηρεσίας διαδικτυακών ερευνών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) https://yourview.sch.gr/ με χρήση κλειδάριθμου ανωνυμοποίησης, τόσο ως προς τα φυσικά πρόσωπα όσο και ως προς τα σχολεία, και απευθύνεται σε μέλη της σχολικής κοινότητας, δηλαδή:

α) μαθητές/τριες της Ε ́ και της Στ ́ τάξης του Δημοτικού, όλων των τάξεων του Γυμνασίου και της Α ́ τάξης του Λυκείου,
β) εκπαιδευτικούς και
γ) γονείς ή έχοντες/ουσες την επιμέλεια των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων που ανήκουν στο αντιπροσωπευτικό δείγμα σχολείων.

Η σχολική μας μονάδα έχει επιλεγεί με αναλογική στρωματοποιημένη δειγματοληψία, ώστε να γίνει συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες είναι προαιρετική και ανώνυμη. Ωστόσο, η συμπλήρωσή τους είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς θα συνεισφέρει στην αποτύπωση μιας σαφέστερης και πληρέστερης εικόνας σχετικά με περιστατικά Ε.Β.Ι.Ε., η οποία θα βασίζεται στις μαρτυρίες των μελών της σχολικής κοινότητας.

Θα διανεμηθεί άμεσα (15-05-2024), στους/στις μαθητές/τριες των τάξεων στις οποίες απευθύνεται η έρευνα, το Έντυπο Συναίνεσης Γονέα ή Έχοντα/ουσας την Επιμέλεια για Συμμετοχή στην Έρευνα , και θα ζητηθεί να επιστραφεί υπογεγραμμένο την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 16/5/24.

 Θα γίνει διανομή κλειδάριθμων στους/στις μαθητές/τριες, με τυχαίο τρόπο και χωρίς καταγραφή από τον/την εκπαιδευτικό του σχολείου που έχει οριστεί ως υπεύθυνος/η, για τη διαχείριση των αναφορών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού κατά την ημέρα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.

Η διανομή σε εκπαιδευτικούς, γονείς ή έχοντες/ουσες την επιμέλεια μαθητών/τριών θα γίνει τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την ημερομηνία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.

  • Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους/τις μαθητές/τριες θα γίνεται κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, με χρήση των υπολογιστών του σχολείου (π.χ. εργαστήριο πληροφορικής) και χρόνο συμπλήρωσης έως δύο (2) διδακτικές ώρες.

  • Οι εκπ/κοί και οι γονείς μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στο σπίτι τους 20-24 Μαϊου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

  • Θα εισέλθετε στη σελίδα https://yourview.sch.gr/
  • Θα επιλέξετε το ερωτηματολόγιο που σας αντιστοιχεί θα εισάγετε τον κλειδάριθμο ανωνυμοποίησης που λάβατε από το σχολείο σας και θα προχωρήσετε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο κλειδάριθμο όσες φορές επιθυμείτε μέχρι τη λήξη της έρευνας. Με την ολοκλήρωση κάθε σελίδας των ερωτηματολογίων (πάτημα πλήκτρου "Επόμενη"), οι απαντήσεις σας σε αυτή αποθηκεύονται προσωρινά και μπορείτε να συνεχίσετε αργότερα τη συμπλήρωση των υπολοίπων σελίδων με τον ίδιο κλειδάριθμο.
  • Μετά την υποβολή του ερωτηματολογίου μπορείτε να κάνετε αλλαγές με τον ίδιο κλειδάριθμο, μέχρι την οριστική λήξη της έρευνας.
  • Μετά τη λήξη της έρευνας δεν μπορείτε να τροποποιήσετε περαιτέρω τις απαντήσεις και ο κλειδάριθμος ακυρώνεται.
  • Η υποβολή του ερωτηματολογίου γίνεται απολύτως ανώνυμα και δεν καταχωρείται καμία προσωπική πληροφορία σας.